Chọn tiết diện dây dẫn dựa trên công suất và dòng điện là một bước quan trọng trong việc thiết kế hệ thống điện. Dưới đây là các bước và nguyên tắc cơ bản để chọn tiết diện dây dẫn:

 1. Công suất (P): Đây là công suất tiêu thụ của thiết bị điện mà dây dẫn cần chuyển tải. Công suất được tính bằng đơn vị Watt (W) hoặc Kilowatt (kW).
 2. Điện áp (U): Đây là điện áp làm việc của hệ thống điện, thường là 220V hoặc 380V tại hầu hết các nước.
 3. Hiệu suất cos(phi) (cosϕ): Đây là hệ số công suất của thiết bị điện, thường nằm trong khoảng từ 0.8 đến 1.
 4. Độ dài dây dẫn (L): Khoảng cách từ nguồn điện đến thiết bị điện.
 5. Độ mất mát điện trên dây dẫn (I2R): Mức độ mất mát điện trên dây dẫn khi dòng điện đi qua. Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn và tiết kiệm năng lượng.

Sau khi xác định các thông số trên, bạn có thể sử dụng công thức sau để tính dòng điện (I) của thiết bị:

I = P / (U * cosϕ)

Tiếp theo, bạn cần xác định tiết diện dây dẫn (S) phù hợp bằng cách tham khảo các bảng tra tiết diện dây dẫn hoặc sử dụng công thức sau:

S = (I * L * R) / ΔU

Trong đó:

 • S là tiết diện dây dẫn (mm²)
 • I là dòng điện (A)
 • L là độ dài dây dẫn (m)
 • R là điện trở riêng của vật liệu dây dẫn (Ω/mm²/m)
 • ΔU là độ chênh lệch điện áp cho phép (V)

Cuối cùng, bạn cần chọn dây dẫn có tiết diện gần nhất với giá trị S tính được và đảm bảo an toàn cho hệ thống điện của bạn.

Ví dụ:

Giả sử bạn cần chọn tiết diện dây dẫn cho một thiết bị điện với các thông số sau:

 • Công suất: P = 3,000 W (3 kW)
 • Điện áp: U = 220 V
 • Hiệu suất cos(phi): cosϕ = 0.9
 • Độ dài dây dẫn: L = 50 m
 • Điện trở riêng của đồng: R = 0.0175 Ω/mm²/m
 • Độ chênh lệch điện áp cho phép: ΔU = 3 V

Bước 1: Tính dòng điện I

I = P / (U * cosϕ) = 3000 / (220 * 0.9) ≈ 15.15 A

Bước 2: Tính tiết diện dây dẫn S

S = (I * L * R) / ΔU = (15.15 * 50 * 0.0175) / 3 ≈ 4.42 mm²

Bước 3: Chọn dây dẫn phù hợp

Ở đây, tiết diện S tính được là 4.42 mm². Bạn nên chọn dây dẫn có tiết diện gần nhất và lớn hơn hoặc bằng 4.42 mm². Trong trường hợp này, bạn có thể chọn dây dẫn có tiết diện 6 mm² để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện của bạn.