Điện trở nối tiếp là gì?

Điện trở nối tiếp là một cấu trúc mạch điện trong đó các thành phần điện trở được kết nối với nhau theo dãy, tức là đầu ra của một điện trở được kết nối trực tiếp với đầu vào của điện trở tiếp theo. Điều này tạo nên một đường dẫn điện duy nhất cho dòng điện chảy qua tất cả các điện trở trong mạch.

Điện trở nối tiếp
Điện trở nối tiếp

Tổng điện trở của một mạch nối tiếp (R_t) được tính bằng cách cộng các giá trị điện trở của từng thành phần điện trở trong mạch:

R_t = R_1 + R_2 + … + R_n

Trong đó R_1, R_2, …, R_n là các giá trị điện trở của các thành phần điện trở trong mạch.

Một tính chất quan trọng của mạch nối tiếp là dòng điện (I) chảy qua mạch là giống nhau qua tất cả các thành phần điện trở. Tuy nhiên, điện áp (V) giữa hai đầu của từng điện trở sẽ khác nhau, tùy thuộc vào giá trị điện trở của từng thành phần. Điện áp giữa hai đầu của mỗi điện trở (V_i) có thể được tính bằng công thức Ohm:

V_i = I * R_i

Trong đó I là dòng điện chung trong mạch và R_i là giá trị điện trở của thành phần điện trở thứ i.

Điện trở song song là gì?

Điện trở song song là một cấu trúc mạch điện trong đó các thành phần điện trở được kết nối với nhau sao cho hai đầu của chúng song song với nhau. Điều này tạo nên các đường dẫn điện riêng biệt cho dòng điện chảy qua mỗi điện trở trong mạch.

Điện trở song song
Điện trở song song

Tổng điện trở của một mạch song song (R_t) được tính bằng cách lấy nghịch đảo của tổng các nghịch đảo giá trị điện trở của từng thành phần điện trở trong mạch:

1 / R_t = 1 / R_1 + 1 / R_2 + … + 1 / R_n

Trong đó R_1, R_2, …, R_n là các giá trị điện trở của các thành phần điện trở trong mạch.

Một tính chất quan trọng của mạch song song là điện áp (V) giữa hai đầu của mỗi thành phần điện trở là giống nhau. Tuy nhiên, dòng điện (I) chảy qua từng điện trở sẽ khác nhau, tùy thuộc vào giá trị điện trở của từng thành phần. Dòng điện chảy qua mỗi điện trở (I_i) có thể được tính bằng công thức Ohm:

I_i = V / R_i

Trong đó V là điện áp chung giữa hai đầu của các thành phần điện trở và R_i là giá trị điện trở của thành phần điện trở thứ i.