Dòng điện xoay chiều là gì?

Dòng điện xoay chiều là loại dòng điện mà hướng và cường độ của dòng điện thay đổi liên tục theo thời gian theo một hình dạng lặp lại, thường là hình sin. Điều này khác biệt so với dòng điện một chiều, trong đó dòng điện duy trì một hướng cố định và cường độ có thể không đổi hoặc biến đổi rất ít.

Một số đặc điểm của dòng điện xoay chiều:

 1. Biên độ và Hướng: Dòng điện xoay chiều chuyển đổi hướng của nó một cách liên tục, đi từ mức dương đến mức âm theo một cách lặp lại.
 2. Tần số: Tần số của dòng AC biểu thị số lượng chu kỳ mà dòng điện hoàn thành trong một giây. Đơn vị của tần số là Hertz (Hz). Ví dụ, tại nhiều nước, tần số chuẩn của dòng AC từ lưới điện là 50 Hz hoặc 60 Hz, tùy thuộc vào khu vực.
 3. Pha: Trong hệ thống nhiều dây (như hệ 3 pha), dòng điện trên mỗi dây có thể có một độ lệch pha so với các dây khác.
Dòng điện xoay chiều
Dòng điện xoay chiều

Ứng dụng dòng điện xoay chiều

 • Truyền tải năng lượng: Dòng AC có thể được biến đổi về điện áp một cách dễ dàng sử dụng biến áp, cho phép truyền tải năng lượng qua khoảng cách dài mà có ít mất mát.
 • Ứng dụng điện gia dụng và công nghiệp: Hầu hết các thiết bị điện trong gia đình và công nghiệp đều được thiết kế để hoạt động trên dòng AC vì nó có sẵn từ lưới điện.

Dòng điện xoay chiều đã trở thành chuẩn mực cho hầu hết các hệ thống điện lưới trên toàn thế giới chủ yếu vì khả năng của nó được truyền tải hiệu quả qua khoảng cách dài và tính linh hoạt trong nhiều ứng dụng.

 

Công thức tính dòng điện xoay chiều

Công thức tính cho dòng điện xoay chiều (AC) phụ thuộc vào thông số và đại lượng bạn muốn tính. Dưới đây là một số công thức cơ bản liên quan đến dòng điện xoay chiều:

 1. Định luật Ohm: Với dòng điện xoay chiều, định luật Ohm vẫn áp dụng như dòng điện một chiều (DC). Điện áp (V) và dòng điện (I) có mối quan hệ thông qua điện trở (R) như sau:

V = I * R

 1. Công suất: Công suất (P) trong mạch điện xoay chiều được tính bằng công thức:

P = V * I * cos(φ)

Trong đó:

  • V là điện áp hiệu dụng (volt)
  • I là dòng điện hiệu dụng (ampere)
  • cos(φ) là hệ số công suất, thể hiện mối quan hệ giữa công suất thực và công suất biểu kiến.
 1. Điện áp và dòng điện tức thời: Dòng điện xoay chiều tức thời và điện áp tức thời có thể được biểu diễn bằng các công thức sau:

V(t) = Vm * sin(ωt + φv) I(t) = Im * sin(ωt + φi)

Trong đó:

  • V(t) là điện áp tức thời (volt)
  • I(t) là dòng điện tức thời (ampere)
  • Vm và Im là giá trị cực đại của điện áp và dòng điện (volt và ampere)
  • ω là tần số góc (rad/s), ω = 2πf, trong đó f là tần số (Hz)
  • t là thời gian (giây)
  • φv và φi là các pha của điện áp và dòng điện (rad)
 1. Hiệu dụng (RMS – Root Mean Square): Dòng điện và điện áp hiệu dụng là giá trị mà bạn thường thấy trên các thiết bị điện, chẳng hạn như 110V hoặc 220V. Để tính hiệu dụng của dòng điện và điện áp, sử dụng công thức sau:

Vrms = Vm / √2 Irms = Im / √2

Trong đó:

  • Vrms và Irms là giá trị hiệu dụng của điện áp và dòng điện (volt và ampere)
  • Vm và Im là giá trị cực đại của điện áp và dòng điện (volt và ampere)

Đây là một số công thức cơ bản liên quan đến dòng điện xoay chiều (AC). Tùy vào bài toán và mục đích sử dụng, bạn có thể cần áp dụng các công thức khác nhau liên quan đến điện trở, dung kháng, cảm kháng và tổng trở trong mạch AC.