Cuộn cảm là gì?

Cuộn cảm là một thành phần điện tử bao gồm một dây dẫn điện được quấn chặt thành một hình trụ hay hình cầu. Khi dòng điện chạy qua dây dẫn, từ trường được tạo ra xung quanh cuộn cảm. Cuộn cảm chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến từ trường và điện từ học.

Cuộn cảm có nhiều ứng dụng trong điện tử và kỹ thuật điện, bao gồm:

 1. Lọc điện: Cuộn cảm được sử dụng trong các mạch lọc để loại bỏ nhiễu tần số cao trong tín hiệu điện.
 2. Biến áp: Cuộn cảm có thể được sử dụng trong các thiết bị biến áp để truyền điện từ một mạch này sang mạch khác thông qua cảm ứng từ.
 3. Điều chế tần số: Cuộn cảm được sử dụng trong các mạch điều chế tần số, nơi chúng kết hợp với tụ điện để tạo ra dao động tần số xác định.
 4. Nguồn điện chuyển mạch: Cuộn cảm được sử dụng trong các nguồn cấp điện chuyển mạch để giảm bớt sự thay đổi vôn và duy trì điện áp ổn định.

Cuộn cảm hoạt động dựa trên định luật Faraday của cảm ứng điện từ, định luật này cho rằng khi có sự thay đổi từ trường trong một dây dẫn, sẽ sinh ra điện áp trong dây dẫn đó. Công thức tính điện áp cảm ứng trong cuộn cảm là:

V = L * (dI/dt)

Trong đó V là điện áp cảm ứng, L là độ tự cảm của cuộn cảm (đơn vị Henry), dI là sự thay đổi dòng điện và dt là thời gian thay đổi.

Cuộn cảm
Cuộn cảm

Nguyên lý hoạt động cuộn cảm

Nguyên lý hoạt động của cuộn cảm dựa trên định luật Faraday về cảm ứng điện từ và định luật Lenz. Khi dòng điện đi qua cuộn cảm, một từ trường được tạo ra xung quanh cuộn cảm. Sự thay đổi trong từ trường này gây ra sự cảm ứng điện áp trong cuộn cảm. Đây là cơ chế mà cuộn cảm sử dụng để hoạt động trong các ứng dụng điện tử và kỹ thuật điện.

Định luật Faraday cho rằng khi có sự thay đổi từ trường trong một dây dẫn, sẽ sinh ra điện áp trong dây dẫn đó. Định luật Lenz nói rằng hướng của dòng điện cảm ứng được tạo ra sẽ phản đối sự thay đổi trong từ trường gây ra nó.

Công thức tính điện áp cảm ứng trong cuộn cảm là:

V = L * (dI/dt)

Trong đó:

 • V là điện áp cảm ứng
 • L là độ tự cảm của cuộn cảm (đơn vị Henry)
 • dI là sự thay đổi dòng điện
 • dt là thời gian thay đổi

Khi dòng điện trong cuộn cảm thay đổi, điện áp cảm ứng sẽ được tạo ra. Điều này dẫn đến việc cuộn cảm hoạt động như một thành phần có khả năng chống lại sự thay đổi dòng điện trong mạch điện. Do đó, cuộn cảm thường được sử dụng trong các mạch lọc để giảm nhiễu tần số cao, biến áp, điều chế tần số và nguồn điện chuyển mạch.

Các đại lượng cuộn cảm

Có một số đại lượng quan trọng liên quan đến cuộn cảm trong điện tử và kỹ thuật điện:

 1. Độ tự cảm (L): Độ tự cảm là một đại lượng đặc trưng cho một cuộn cảm, đo lường mức độ mà cuộn cảm có thể chống lại sự thay đổi dòng điện trong mạch. Đơn vị đo của độ tự cảm là Henry (H).
 2. Dòng điện (I): Dòng điện là lượng điện tử chạy qua cuộn cảm trong một đơn vị thời gian. Đơn vị đo của dòng điện là Ampere (A).
 3. Từ trường (B): Từ trường là một trường từ gây ra bởi dòng điện chạy qua cuộn cảm. Từ trường được đo bằng đơn vị Tesla (T) trong hệ SI.
 4. Điện áp cảm ứng (V): Điện áp cảm ứng là điện áp được tạo ra do sự thay đổi dòng điện trong cuộn cảm, dựa trên định luật Faraday về cảm ứng điện từ. Đơn vị đo của điện áp là Volt (V).
 5. Số vòng dây (N): Số vòng dây là số lần dây dẫn được quấn quanh cuộn cảm. Số vòng dây ảnh hưởng đến độ tự cảm của cuộn cảm.
 6. Trở kháng cảm ứng (Z): Trở kháng cảm ứng là khái niệm liên quan đến cuộn cảm trong mạch điện xoay chiều (AC). Trở kháng cảm ứng phụ thuộc vào độ tự cảm (L) và tần số của dòng điện (f) trong mạch, được tính theo công thức Z = 2 * π * f * L, trong đó Z là trở kháng cảm ứng và π là hằng số pi (khoảng 3,14159). Đơn vị đo của trở kháng cảm ứng là Ohm (Ω).

Các đại lượng này đóng vai trò quan trọng trong việc mô tả và tính toán các đặc tính của cuộn cảm trong các ứng dụng điện tử và kỹ thuật điện.