Điện trở AC là gì?

Điện trở AC (điện trở xoay chiều) là một khái niệm trong điện tử và điện lực, dùng để mô tả sự chống lại dòng điện AC (dòng điện xoay chiều) trong một mạch điện. Điện trở AC thường được biểu diễn bằng ký hiệu Z.

Trong mạch điện xoay chiều, các thành phần như điện trở, tụ điện và cuộn cảm có thể xuất hiện. Điện trở AC (Z) không chỉ phụ thuộc vào điện trở thuần túy (R) của các thành phần điện trở, mà còn phụ thuộc vào khả năng chống lại dòng điện của tụ điện (X_C) và cuộn cảm (X_L).

Điện trở AC là một số phức, bao gồm phần thực (điện trở thuần túy R) và phần ảo (tổng của điện trở phản kháng của tụ điện và cuộn cảm). Phần ảo của điện trở AC được gọi là điện trở phản kháng (reactance) và ký hiệu là X. Điện trở phản kháng của tụ điện là X_C, trong khi đó của cuộn cảm là X_L.

Công thức tính điện trở AC (Z) là:

Z = R + j(X_L – X_C)

Trong đó:

 • Z là điện trở AC (trở số)
 • R là điện trở thuần túy
 • X_L là điện trở phản kháng của cuộn cảm
 • X_C là điện trở phản kháng của tụ điện
 • j là đơn vị ảo (√-1)

Điện trở AC rất quan trọng trong việc phân tích và thiết kế các mạch điện xoay chiều, bởi nó giúp đánh giá sự kết hợp giữa các thành phần điện trở, tụ điện và cuộn cảm trong mạch điện.

Điện trở
Điện trở

Điện trở DC là gì?

Điện trở DC (điện trở một chiều) là khái niệm trong điện tử và điện lực, dùng để mô tả sự chống lại dòng điện DC (dòng điện một chiều) trong một mạch điện. Điện trở DC thường được biểu diễn bằng ký hiệu R.

Điện trở DC phản ánh sự cản trở của vật liệu dẫn điện đối với dòng điện một chiều, do đặc tính của vật liệu và kích thước của thành phần dẫn điện. Điện trở DC được đo bằng đơn vị Ohm (Ω).

Công thức tính điện trở DC dựa trên định luật Ohm:

R = V / I

Trong đó:

 • R là điện trở DC (Ohm)
 • V là điện áp (Volt) giữa hai điểm trong mạch
 • I là dòng điện (Ampere) chảy qua điện trở

Điện trở DC thường được sử dụng trong việc phân tích và thiết kế các mạch điện một chiều, cũng như trong các ứng dụng điện tử và điện lực. Nó giúp đánh giá sự ảnh hưởng của các thành phần dẫn điện trong mạch, từ đó tối ưu hóa hiệu suất và hiệu quả của hệ thống.

Khác nhau giữa điện trở AC và DC

Điện trở AC và DC là hai khái niệm quan trọng trong điện tử và điện lực, và chúng có một số khác biệt cơ bản như sau:

Dòng điện

 • Điện trở AC liên quan đến dòng điện xoay chiều (AC), là dòng điện có hướng và cường độ thay đổi theo thời gian theo một chu kỳ lặp lại.
 • Điện trở DC liên quan đến dòng điện một chiều (DC), là dòng điện có hướng và cường độ không đổi theo thời gian.

Định nghĩa

 • Điện trở AC (trở số) là một số phức mô tả sự chống lại dòng điện AC trong mạch điện, bao gồm cả điện trở thuần túy (R) và điện trở phản kháng (X) của tụ điện và cuộn cảm.
 • Điện trở DC là một số thực mô tả sự chống lại dòng điện DC trong mạch điện, chỉ phụ thuộc vào điện trở thuần túy (R) của thành phần dẫn điện.

Tính chất

 • Điện trở AC phụ thuộc vào tần số của dòng điện AC, điện trở thuần túy (R) và điện trở phản kháng của tụ điện (X_C) và cuộn cảm (X_L). Điện trở phản kháng của tụ điện và cuộn cảm có liên quan đến tần số của dòng điện AC.
 • Điện trở DC không phụ thuộc vào tần số, chỉ phụ thuộc vào đặc tính vật liệu và kích thước của thành phần dẫn điện.

Ứng dụng

 • Điện trở AC được sử dụng trong việc phân tích và thiết kế các mạch điện xoay chiều, bao gồm các thành phần như điện trở, tụ điện và cuộn cảm.
 • Điện trở DC được sử dụng trong việc phân tích và thiết kế các mạch điện một chiều, đặc biệt là trong các ứng dụng điện tử và điện lực.

Tóm lại, điện trở AC và DC đều mô tả sự chống lại dòng điện trong mạch điện, nhưng chúng khác nhau về cách xác định, tính chất và ứng dụng của chúng trong các mạch điện xoay chiều và mạch điện một chiều.