Trong hệ thống điện để vận hành được an toàn và hiệu quả là tiêu chí luôn được hướng đến. Dưới đay là một số luận điểm mà chúng ta cùng tìm hiểu thêm.

Vận hành hệ thống điện là tập hợp các thao tác nhằm phục vụ mục đích gì?

 • Nhằm duy trì chế độ làm việc bình thường của hệ thống điện đáp ứng các yêu cầu chất lượng, tin cậy và kinh tế.

Đặc điểm công nghệ của hệ thống điện là gì?

 • Quá trình sản xuất và tiêu thụ điện năng diễn ra hầu như đồng thời.
 • Hệ thống điện là một hệ thống thống nhất.
 • Các quá trình diễn ra trong hệ thống điện rất nhanh.
 • Hệ thống điện có liên quan mật thiết đến tất cả các ngành và mọi lĩnh vực sinh hoạt của nhân dân.
 • Hệ thống điện phát triển liên tục trong không gian và thời gian.

Đặc điểm quan trọng nhất là hệ thống điện có liên quan mật thiết đến tất cả các ngành và mọi lĩnh vực sinh hoạt của nhân dân.

Các yêu cầu cơ bản của hệ thống điện?

 • Đảm bảo hiệu quả kinh tế cao.
 • Đảm bảo chất lượng điện.
 • Độ tin cậy cung cấp điện liên tục.
 • Tính linh hoạt và đáp ứng đồ thị phụ tải.

Các chế độ của hệ thống điện?

 • Chế độ xác lập bình thường.
 • Chế độ quá độ bình thường.
 • Chế độ quá độ sự cố.
 • Chế độ xác lập sau sự cố.

Điều độ quốc gia có nhiệm vụ và quyền điều khiển gì?

Quyền điều khiển:

 • Các nhà máy điện lớn.
 • Tần số hệ thống điện.
 • Điện áp các nút chính.

Quyền kiểm tra:

 • Các nhà máy điện không thuộc quyền điều khiển.
 • Lưới điện 220KV.
 • Trạm phân phối nhà máy điện lớn.
 • Đường dây nối nhà máy điện với hệ thống điện.

Điều độ miền có nhiệm vụ và quyền điều khiển gì?

Quyền điều khiển:

 • Các nhà máy điện đã được phân cấp.
 • Lưới điện truyền tải 220-110-66KV.
 • Công suất vô công của các nhà máy điện.
 • nhà máy điện nhỏ, diesel, trạm bù trong miền.

Quyền kiểm tra:

 • Các trạm đường dây phân phối 110-66KV phân cấp cho điều độ phân phối điều khiển.
 • Các hộ sử dụng điện quan trọng trong lưới điện phân phối.

Nhiệm vụ của công ty điện lực?

 • Tổ chức công tác quản lý phụ tải, quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành đảm bảo các đường dây, trạm điện vận hành an toàn và liên tục.
 • Lập lịch theo dõi, đăng ký sửa chữa đường dây, thiết bị trong trạm thuộc quyền quản lý theo đúng quy định hiện hành.
 • Tương tự như bên công ty truyền tải.

Tính kinh tế hệ thống điện là gì?

 • Lợi nhuận lớn nhất.
 • Cân bằng giữa tổng năng lượng tiêu thụ và tổng năng lượng của tất cả các nguồn năng lượng trong hệ thống năng lượng quốc gia.
 • Xác định tỷ lệ tối ưu và phương pháp sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng (nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện).

Tính toán kinh tế trong hệ thống điện?