Ảnh hưởng của chất lượng điện năng?

 • Chất lượng điện năng xấu sẽ dẫn đến sự gia tăng chi phí vốn đầu tư, chi phí vận hành, giảm năng suất và hiệu quả làm việc của các thiết bị.

Chất lượng điện năng bao gồm?

 • Độ lệch tần số.
 • Độ lệch điện áp.
 • Dao động điện áp.
 • Độ đối xứng và độ hình

Giới hạn trên của điện áp được xác định theo điều kiện?

 • Xác định theo điều kiện ở các nước khác
 • Ví dụ ở Pháp, ở lưới hạ thế, giới hạn trên không quá +10%, lưới trung áp không quá +7%.
 • Ở Singapore không quá +6%.

Giới hạn dưới của điện áp được xác định theo điều kiện?

 • Xác định theo điều kiện ở các nước khác
 • Ví dụ ở Pháp, ở lưới hạ thế, giới hạn trên không quá -10%, lưới trung áp không quá -7%.
 • Ở Singapore không quá -6%.

Độ lệch tần số ở chế độ tức thời không quá?

 • Không quá 0,2 Hz.

Độ lệch điện áp cho tải chiếu sáng có giới hạn dưới và trên?

 • Giới hạn dưới: -2,5%
 • Giới hạn trên: +5%.

Độ lệch điện áp cho tải động cơ dị bộ có giới hạn dưới và trên?

 • Giới hạn dưới: -10%.
 • Giới hạn trên: +10%.

Độ lệch điện áp cho tải thiết bị điện nông nghiệp có giới hạn dưới và trên?

 • Giới hạn dưới: -7,5%.
 • Giới hạn trên: +7,5%.

Dao động điện áp là gì?

 • Dao động điện áp là sự biến thiên điện áp xảy ra trong thời gian tương đối ngắn, tốc độ không quá 1%/s.

Nguyên nhân xảy ra dao động điện áp?

 • Là do các thiết bị có hệ số cosφ thấp và có sự thay đổi đột biến phụ tải phản kháng.

Phân tích sự tăng giảm công suất tải và nguồn ảnh hưởng đến điện áp và tần số?

 • Khi công suất tác dụng của phụ tải Ppt lớn hơn công suất tác dụng của nguồn phát PF thì tần số sẽ giảm và ngược lại khi tải giảm (Ppt < PF) thì tần số sẽ tăng.

Nhà máy nào dùng để điều chỉnh tần số cấp I trong hệ thống điện?

 • Nhà máy thủy điện, nhiệt điện.

Điều chỉnh tần số cấp III là gì?

 • Điều chỉnh tần số cấp III là sự phân phối lại công suất theo điều kiện tối ưu.

Điều kiện để điều chỉnh điện áp?

 • Phải có đủ lượng công suất tác dụng và phản kháng để đáp ứng cho nhu cầu của phụ tải và bù tổn thất.
 • Đảm bảo dòng công suất phản kháng trong mạng là nhỏ nhất. Đây là điều kiện ràng buộc rất lớn giữa các điểm nút.
 • Khi xét đến điều chỉnh điện áp chúng ta phải chú ý đến các ngưỡng cho phép của độ lệch điện áp tại đầu vào của các hộ dùng điện, được thể hiện bởi giới hạn dưới và giới hạn trên.