Hệ số sử dụng ( ksd)

Hệ số sử dụng nói lên mức độ sử dụng, mức độ khai thác công suất của thiết bị điện trong một chu kỳ làm việc, được định nghĩa là tỷ số giữa phụ tải trung bình với công suất định mức. Hệ số sử dụng là chỉ tiêu cơ bản để tính phụ tải tính toán.

Hệ số phụ tải ( kpt)

Hệ số phụ tải nói lên mức độ sử dụng, mức độ khai thác thiết bị trong thời gian đang xét, được định nghĩa là tỷ số giữa phụ tải thực tế với công suất định mức. Thường ta phải xét hệ số phụ tải trong một khoảng thời gian nào đó, nên phụ tải thực tế chính là phụ tải trung bình trong khoảng thời gian đó.

Hệ số cực đại, kmax

Hệ số cực đại là tỷ số giữa phụ tải tính toán với phụ tải trung bình trong khoảng thời gian đang xét

Hệ số cực đại thường được tính với ca làm việc có phụ tải lớn nhất. Hệ số cực đại thường tính cho phụ tải tác dụng. Hệ số cực đại phụ thuộc vào số thiết bị điện có hiệu quả (nhq) và nhiều yếu tố khác đặc trưng cho chế độ làm việc của các thiết bị điện trong nhóm.

Hệ số nhu cầu (knc)

Hệ số nhu cầu là tỷ số giữa phụ tải tính toán với công suất định mức, được tính theo biểu thức:

Cũng như hệ số cực đại kmax hệ số nhu cầu knc thường tính cho công suất tác dụng của nhóm máy. Cũng có khi tính toán hệ số nhu cầu cho công suất phản kháng nhưng số liệu này ít dùng. Trong thực tế knc thường do kinh nghiệm vận hành tổng kết lại.

Hệ số đồng thời, kdt

Hệ số đồng thời là tỷ số giữa phụ tải thực tế với tổng phụ tải cực đại ổn định của các thiết bị.

Trong đó: kdt là số liệu cơ bản để xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng, các xí nghiệp, theo kinh nghiệm vận hành kdt = (0,85 ÷ 1).