Việc đặt một tụ điện song song với một điện trở (đây được gọi là mạch RC) là một cách thông dụng để tạo ra một bộ lọc tần số, hoặc để tạo ra một mạch phản hồi trong các hệ thống điện tử.

Bộ lọc RC là một công cụ cực kỳ hữu ích trong việc kiểm soát tín hiệu đi qua. Tùy thuộc vào cách kết hợp giữa điện trở và tụ, bộ lọc có thể hoạt động như một bộ lọc thông thấp (low-pass filter), bộ lọc thông cao (high-pass filter), bộ lọc thông dải (band-pass filter), hoặc bộ lọc chặn dải (band-stop filter).

  • Bộ lọc thông thấp (Low-pass filter): Cho phép các tần số thấp đi qua và cắt các tần số cao.
  • Bộ lọc thông cao (High-pass filter): Cho phép các tần số cao đi qua và cắt các tần số thấp.
  • Bộ lọc thông dải (Band-pass filter): Cho phép một dải tần số cụ thể đi qua và cắt các tần số ở ngoài dải này.
  • Bộ lọc chặn dải (Band-stop filter): Cắt một dải tần số cụ thể và cho phép các tần số ở ngoài dải này đi qua.

Ngoài ra, một mạch RC cũng có thể được sử dụng như một mạch phân cực (biasing circuit), mạch khử nhiễu (decoupling circuit), hoặc trong các ứng dụng như xử lý tín hiệu, tạo ra dao động, và nhiều hơn nữa.